PRAVILA

OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA “Photo Fantasy”

1.NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA NAGRADNOG KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa je Gomex DOO Zrenjanin, sa adresom sedišta u Zrenjaninu, Miletićeva 27a, 23000 Zrenjanin, MB 08652163, PIB: 101161267 u daljem tekstu Organizator.

2.NAZIV, VREME TRAJANJA, OSNOV I SVRHA SPROVOĐENJA NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni foto konkurs se organizuje pod nazivom “Photo Fantasy”. Konkurs se organizuje i sprovodi u privrednom društvu „DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GOMEX ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE, ZRENJANIN’’, sa sedištem u ulici Miletićeva 27a, u Zrenjaninu, MB 08652163, PIB 101161267 u maloprodajnim objektima Gomex-a (spisak kao prilog) sa rokom važenja u periodu od 01.07.2020. godine do 31.07.2020. godine pri čemu se spisak dobitnika objavljuje dana 17.08.2020. godine na ulazu u svaki objekat u svim prethodno navedenim Gomex marketima. Nagradni konkurs se organizuje počev od 01.07.2020.godine od 07:00 časova do 31.07.2020.godine do 20.00 časova. Nagradni konkurs se organizuje i sprovodi u skladu sa Opštim pravilima nagradnog konkursa “Photo Fantasy”, koje je Organizator doneo dana 02.06.2020.godine i koja stupaju na snagu dana 01.07.2020. godine. Organizator upoznaje javnost da se osnovna pravila raspisivanja nagradnog konkursa uređuju odredbama članova od 229. do 233. Zakona o obligacionim odnosima. Nagradni konkurs se organizuje u svrhu promocije Ice Fantasy proizvoda i radi nagrađivanja kreativnosti kupaca.

3.MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Nagradni konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

4.USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU

Za učešće na nagradnom konkursu učesnik mora da ispuni sledeće uslove:

1.Kupovinom bilo kojih Ice Fantasy sladoleda u vrednosti preko hiljadu (1000) dinara iz asortimana u Gomex-ovim objektima uz Kasicu Brojalicu , u periodu trajanja konkursa, potrošač se na web portalu www.photofantasy.rs prijavljuje za nagradni konkurs uz unošenje koda sa nefiskalnog isečka ili poruke koju je dobio putem mobilne aplikacije Gomex.

2.Na web portalu potrebni su sledeći podaci:

 • Fotografija sa kojom se učestvuje na konkursu (video se ne prihvata)
 • Ime i prezime učesnika
 • Kontakt telefon
 • Kod sa nefiskalnog isčeka ili poruke koja je stigla putem mobilne aplikacije Gomex


3.Online prijavu potrebno je popuniti u celosti sa kodom sa nefiskalnog isčeka ili poruke koja je stigla putem mobilne aplikacije Gomex
Fotografija učesnika nagradnog konkursa mora ispunjavati sledeće uslove:

 • potrebno je da sadrži serviran i dekorisan sladoled
 • potrebno je da sadrži u pozadini poklopac ambalaže Ice Factory sladoleda
 • ne sme na bilo koji način biti u suprotnosti, odnosno kršiti važeće pravne propise;
 • ne sme da sadrži oznake ili sadržaje, koji bi mogli uključivati tuđa autorska prava;
 • ne sme sadržavati šokantne, vulgarne, klevetničke scene, slike koje podstiču na nasilje, slike javnih osoba, niti slike drugih određenih osoba bez njihove saglasnosti, ne sme predstavljati uvredu, diskriminaciju ili prouzrokovati neprijatnost za bilo koga;
 • Uslov da učesnik može biti punoletno lice, koje ima prebivalište ili boravište na teritoriji RS.

5.ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Učestvovanjem i prijavljivanjem na ovaj nagradni konkurs, učesnici nagradnog konkursa daju saglasnost da se njihovi lični podaci koriste u svrhu realizacije nagradnog konkursa do trenutka objave dobitnika, nakon čega se isti podaci brišu iz evidencije nagradnog konkursa, u skladu sa propisanom zakonskom regulativom za čuvanje podataka o ličnosti. Dobitnici nagradnog konkursa su ujedno saglasni da se njihova imena objave na ulazu objekat u svim navedenim Gomex marketima. Ova saglasnost je bezuslovna, pri čemu Organizator prilikom obrade ličnih podataka učesnika i objavljivanja imena dobitnika nema potrebu zatraživanja dodatnog odobrenja od strane datih lica za objavu njihovih imena. Organizator se pri tome obavezuje da saznate lične podatke učesnika i dobitnika ne otkriva neovlašćenim licima u skladu sa odredbama Zakona o zaštite podataka o ličnosti
Organizator nagradnog konkursa se obavezuje da će, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, sa posebnom pažnjom voditi računa o ličnim podacima učesnika u nagradnom konkursu.
Učešćem u nagradnom konkursu učesnici potvrđuju poznavanje odredbi ovih Opštih pravila i izražavaju svoje slaganje sa njima.
Prava učesnika su zagarantovana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik Republike Srbije 87/2018), a naročito sledeća prava: pravo na uvid u podatke, pravo na izmenu podataka, pravo na obaveštenje o činjenici prikupljanja podataka, pravo na žalbu.
Zaposleni kod Organizatora kao i sva povezana lica dužni su da sledeće podatke čuvaju kao poslovnu tajnu: o učesnicima (broju, identitetu, ostalim ličnim podacima); o mehanizmu organizovanja nagradnog konkursa.
Napred navedene podatke Organizator može saopštiti trećim licima samo na način određen zakonom.
Učešćem u nagradnom konkursu učesnici su saglasni sa tim da njihovi podaci budu uneti u bazu podataka Priređivača, koja se kreira za vreme trajanja nagradnog konkursa i da se oni neće koristiti u ostale svrhe.

6.PROCEDURA NAGRADNOG KONKURSA

Postupak sprovođenja nagradnog konkursa je podeljen u 2 (dve) faze, i to:

1.faza prijavljivanja na nagradni konkurs u periodu od 01.07.2020.g do 31.07.2020.g


2.faza objavljivanja dobitnika, 17.08.2020.
Dobitnicima nagradnog konkursa se smatraju učesnici, koji su na temu nagradnog konkursa „Kako poslužuješ svoj omiljeni desert?“ postavili najkreativnije fotografije (video material se ne prihvata) na kojima je prikazano serviranje sladoleda. Potrebno je da fotografija sadrži u pozadini poklopac ambalaže Ice Factory sladoleda. Odabir najkreativnijih fotografija se vrši stručnom ocenom tročlane izborne komisije :

 • predstavnik kompanije Ice Factory
 • predstavnik marketing sektora Gomex d.o.o.
 • predstavnik sektora komercijale Gomex d.o.o.

Osnovni kriterijum ocene izborne komisije su inovativnost, originalnost i kreativnost. Prilikom ocenjivanja odgovora, izborna komisija će sačiniti i svojim ličnim potpisima overiti Zapisnik o procesu odabira 30 učesnika. Po izboru 30 najkreativnijih fotografija, izborna komisija će po istim kriterijumima vršti rangiranje istih u pet kategorija:

 1. kategorija prvoplasiranih 5 (pet) dobitnika;
 2. kategorija drugoplasiranih 5 (pet) dobitnika;
 3. kategorija trećeplasiranih 10 (deset) dobitnika;
 4. kategorija četvrtoplasiranih 10 (deset) dobitnika;
 5. kategorija utešna nagrada za sve ostale učesnike;

U slučaju nemogućnosti kontaktiranja odabranih lica radi podele nagrade i/ili ne odazivanja dobitnika u roku od 3 radna dana od trenutka objave, Organizator stiče pravo da nagradu prosledi prvom rezervnom učesniku. Za sve izabrane dobitnike, prvoplasirane, drugoplasitrane, trećeplasirane i četvrtoplasirane, komisija će, po svojim kriterijumima, izabrati rezervne dobitnike koji će, u slučaju neodazivanja biti kontaktirani.

7.NAGRADE

Prvoplasirani dobitnici, njih 5 (pet) će dobiti po Konzola PlayStation PS4 1TB Pro-G Black u vrednosti od 42.710 rsd sa PDV-om po komadu
Drugoplasirani dobitnici, njih 5 (pet) , će dobiti po Segway Ninebot ES1 električni trotinet crni
u vrednosti od 49.990 rsd sa PDV-om po komadu.
Trećeplasirani dobitnici, njih 10 (deset), će dobiti po Fox Led 43” DLE788 android 9 4K smart UHD u vrednosti od 20.200 rsd sa PDV-om po komadu
Četvrtoplasirani dobitnici, njih 10 (deset) će dobiti po Aparat za kafu Dolce Gusto Krups Piccolo KP100B u vrednosti od 4.200 rsd sa PDV-om po komadu
Utešne nagrade, svi ostali učesnici konkursa će dobiti po Sladoled Ice Fantasy Gold bela čokolada&čokolada 900ml u vrednosti od 200 rsd po komadu.
Predaja nagrada se izvršava u maloprodajnim objektima Gomex-a po izboru dobitnika u vreme i na način dogovoren između Organizatora i dobitnika. Organizator dana 17.08.2020. godine objavljuje imena dobitnika na ulazu u maloprodajne objekte navedenih Gomex marketa. Istog dana, a najkasnije u roku od 2 dana od dana objavljivanja dobitnika, Organizator će ih kontaktirati putem dostavljenih kontakt podataka, radi dogovora o preuzimanju nagrada. Potrebno je da se dobitnici nagradnog konkursa odazovu na poziv Organizatora vezano za dodelu nagrada u dogovorenom terminu, a najkasnije do 3 dana od trenutka objave ili kontaktiranja, jer u protivnom gube pravo na nagradu, bez ikakve dalje odgovornosti Organizatora za isti gubitak. Ukoliko nagrađeni nije u mogućnosti da u dogovorenom terminu preuzme nagrade, u obavezi je da iste preuzme u roku od 7 dana od obaveštenja od strane Organizatora. Nagrađeni potrošači potrebno je da prilikom preuzimanja nagrada dostave na uvid fiskalni račun kao dokaz o obavljenoj kupovini. Ukoliko potencijalni nagrađeni nema dokaz o obavljenoj kupovini, gubi pravo na nagradu. Nagrađeni nemaju dodatne troškove prilikom preuzimanja nagrada, i iste su u obavezi da u svojoj organizaciji preuzmu iz Gomex marketa.
Nakon preuzimanja nagrada, Organizator ne snosi odgovornost za eventualnu nastalu fizičku štetu na pomenutoj robi koja je predmet nagrađivanja.

8.USLOVI, PRAVA I OBAVEZE UČESNIKA

Na nagradnom konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica, koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog nagradnog konkursa, zaposlene u bilo kom Gomex marketu, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, braća, sestre, deca i supružnici. Učesnici, koji učestvuju na nagradnom konkursu, nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Opštim pravilima. Prilikom primopredaje nagrada Organizator i dobitnici sačinjavaju zapisnik o primopredaji, pri čemu nakon potpisivanja ovog zapisnika dobitnik gubi pravo žalbe na kvalitativne i kvantitativne nedostatke predate nagrade. Nagrade se ne mogu zameniti za novac. Učestvujući u ovom nagradnom konkursu učesnici potvrđuju da su saglasni sa Opštim pravilima ovog nagradnog konkursa

9.PREKID NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs se može prekinuti pre propisanog roka trajanja ili odložiti jedino u slučaju više sile ili obrazloženom odlukom Organizatora o čemu će učesnici odmah biti blagovremeno informisani putem pisanog obaveštenja objavljenog u svim prethodno navedenim Gomex marketima. Višom silom se tretira svaki događaj, van uticaja Organizatora, (npr. mera vlade, rat, ustanak, pobuna, građanski rat ili drugi nemiri, nesreća, požar, poplava, prirodna nepogoda, eksplozija, epidemija, stavljanje pod karantin,-vis maior) koji onemogućava Organizatora u ispunjenju obaveza. Organizator se ne smatra odgovornim, ukoliko web stranica Organizatora bude privremeno van funkcije usled više sile ili događaja koji su van kontrole Organizatora.

10.ODGOVORNOST UČESNIKA I ORGANIZATORA

U slučaju da Organizator uoči bilo kakvu zloupotrebu prijave od strane učesnika nagradnog konkursa ili povredu ovih Opštih pravila, isti učesnik će bez upozorenja biti diskvalifikovan iz nagradnog konkursa. Jedino se učesnik nagradnog konkursa smatra odgovornim za tačnost i potpunost dostavljanja svojih ličnih podataka za učešće na nagradnom konkursu, te se u slučaju grešaka ili nepotpunosti dostavljenih podataka Organizator oslobađa bilo kakve odgovornosti. Ostali slučajevi u kojima se Organizator oslobađa odgovornosti su:
Organizator ne može snositi parničnu/krivičnu/prekršajnu odgovornost ili biti strana u postupku pokrenutom po osnovu nezakonitog činjenja ili nečinjenja od strane učesnika nagradnog konkursa ili trećih lica, a u vezi sa ovim nagradnim konkursom;
Organizator ne može imati bilo kakvu odgovornost, ukoliko se tokom ili po okončanju nagradnog konkursa pojavi više lica, koja polažu autorsko pravo na isti odgovor.
Za sve primedbe, ali i za sva pitanja učesnici nagradnog konkursa mogu kontaktirati Organizatora putem e-mail adrese marketing@gomex.rs. Organizator i učesnik nagradnog konkursa će sva sporna pitanja koja proizilaze iz realizacije ovog nagradnog konkursa ili u vezi istog prvenstveno rešavati mirnim putem, pregovorima. Ukoliko pregovori ne vode rezultatu ni nakon 30 dana od početka istih, Organizator i učesnik nagradnog konkursa će se obratiti sudu. Stranke ugovaraju nadležnost Osnovnog suda u Zrenjaninu, Republika Srbija.

11.VAŽENJE OPŠTIH PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

Važenja opštih pravila nagradnog konkursa „Kako poslužuješ svoj omiljeni desert?“ stupaju na snagu dana sa početkom aktivacije, dana 01.07.2020.godine. Organizator zadržava pravo donošenja odluka o izmenama, dopunama ili ukidanju Opštih pravila nagradnog konkursa „Kako poslužuješ svoj omiljeni desert?“ pri čemu se iste odluke smatraju konačnim i obavezujućim za sve učesnike nagradnog konkursa, pod uslovom da su objavljene na isti način kao i Opšta pravila nagradnog konkursa.

U Zrenjaninu, datum 02.06.2020.
ORGANIZATOR NAGRADNOG KONKURSA GOMEX DOO ZRENJANIN